Poučenie o ochrane osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

podľa článku 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

Sprostredkovateľ (Realitná kancelária):

Názov spoločnosti

city property group, s. r. o.

Sídlo

605, 900 52 Kuchyňa

IČO

50 607 464

E-mail

info@cityproperty.sk

 

Developerská spoločnosť:

Názov spoločnosti

BESTAV-STAVOCEL, s. r. o.

Sídlo

Cesta mládeže 2803, 901 01 Malacky

IČO

47 615 711

E-mail

bestav.malacky@gmail.com

 

Poskytovateľ súhlasu udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi a Developerovi na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári (kontaktné osobné údaje, údaje o type služby a obsahu dopytu) na účel evidencie a spracovania jeho dopytu na služby Sprostredkovateľa, najmä na kontaktovanie ohľadom zaslaného dopytu a prejaveného záujmu o služby Sprostredkovateľa, prípravu ponuky služieb Sprostredkovateľa a vykonanie iných potrebných predzmluvných úkonov.

Poskytovateľ súhlasu súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ a Developer spracúval jeho osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári.

Poučenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje budú spracované na základe Vášho súhlasu. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo e-mailom na adresu Sprostredkovateľa uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu nemá podľa článku 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu potrebnú na spracovanie Vášho dopytu, najdlhšie po dobu 90 dní. Po uplynutí tejto doby alebo v prípade, ak súhlas odvoláte, budú Vaše údaje zlikvidované. Ak však dôjde k uzavretiu zmluvy som Sprostredkovateľom, osobné údaje budú naďalej spracúvané, avšak už nie na základe súhlasu, ale na základe uzavretej zmluvy. Máte právo:

  • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,

  • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,

  • získať Vaše osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi alebo Developerovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,

  • požadovať obmedzenie spracúvania, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,

  • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak odvoláte súhlas na spracovanie údajov, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť. Údaje nebudú vymazané, ak je ich spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Sprostredkovateľa alebo Developera,

  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Vaše osobné údaje môžu byť na účel spracovania dopytu odovzdané zmluvnému partnerovi Sprostredkovateľa (realitnému maklérovi) a nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.

Projekt Kuchyňa Sady predstavuje bývanie v novej štvrti, v rodinných domoch s identickou architektúrou, vybudovanými cestami a chodníkmi, verejným osvetlením a dostatkom parkovacích miest. Lokalita, v ktorej sa obytná zóna nachádza je obklopená očarujúcou prírodou, ktorú si zamilujete na prvý pohľad. Teším sa, že Vás môžem sprevádzať procesom predaja nehnuteľnosti práve v tomto projekte.

Ing. Sabína Režná
realitný poradca
Napíšte nám Zavolajte nám